Gebruiksvoorwaarden

 

Laatste update: 5 juli 2023

 

Deze gebruiksvoorwaarden (verder te noemen: Voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de apps van P-Edge media (verder te noemen: Apps). U kunt deze Voorwaarden downloaden, opslaan of printen.

Met het bezoeken of gebruiken van de Apps, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

1. Algemeen

1.1 De Apps worden aangeboden door P-Edge media, Kamer van Koophandel nummer 34142483 (verder te noemen: P-Edge media).

1.2 P-Edge media kan deze Voorwaarden aanpassen gelet op nieuwe ontwikkelingen. De meest recente versie vindt u op de website: https://p-edge.nl/nl/info/gebruiksvoorwaarden.

1.3 De Apps en de inhoud daarvan zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en/of entertainment en zijn niet bedoeld als advies.

2. Definities

Apps: applicaties die door P-Edge media zijn ontwikkeld en beschikbaar wordt gesteld aan gebruikers voor gebruik op mobiele telefoon of ander apparaat met daarop een besturingssysteem van Apple en eventuele updates die van tijd tot tijd plaatsvinden en alle andere software of documentatie die het gebruik van deze applicaties mogelijk maken.

Inhoud: Alle via de Apps toegankelijke gegevens (waaronder ook beelden en geluiden), diensten, software, bestanden, ideeën of andere informatie.

Apparatuur: De (rand)apparatuur, waaronder mede begrepen een smartphone, tablet of PC waarmee u gebruik maakt van de Apps, inclusief het daarbij behorende besturingssysteem.

3. Gebruik van de apps

3.1 U kunt gebruik maken van de Apps zonder een account of inloggegevens.

3.2 Om gebruik te kunnen maken van de Apps, moet u de Apps downloaden via de App Store van Apple. Downloaden uit een andere bron, zoals bijvoorbeeld een jailbreak-store, is niet toegestaan.

3.3 Het is belangrijk de nieuwste versie van de Apps te gebruiken. Als u niet de laatste versie van de Apps gebruikt, dan kan het zijn dat de Apps niet of niet goed functioneren.

4. Zorgvuldig omgaan met de Apps

4.1 Om goed en veilig gebruik te kunnen maken van de Apps moet u het meest actuele besturingssysteem van Apple gebruiken dat uw toestel ondersteunt. Anders kan het zijn dat de Apps niet of niet goed werken.

4.2 Om misbruik en/of storingen en/of andere problemen te voorkomen, moet u er voor zorgen dat uw Apparatuur en verbindingen voldoende zijn beveiligd.

5. Aanschaf

5.1 Voor Apps betaalt u de prijs die wordt weergegeven in de App Store van Apple op het moment van aankoop.

5.2 De prijs van alle Apps, inclusief de gratis apps, kan op elk moment door P-Edge media worden aangepast.

5.3 U draagt zelf de kosten van de aanschaf en gebruik van de Apparatuur en verbindingen (mobiel en/of draadloos internet) die nodig zijn voor het gebruik van de diensten via de App.

5.4 Bij het aanschaffen van de Apps of het doen van In App Aankopen is een account (Apple ID) van Apple nodig. Hiervoor zijn de Algemene Voorwaarden Apple Mediadiensten van toepassing.

5.5 Wanneer Apps verwijderd worden van het toestel kunt u deze opnieuw downloaden in de App Store van Apple. Indien u reeds eerder betaald heeft voor een app dan zullen er niet opnieuw kosten voor in rekening gebracht worden. Eventuele nog geldige In App Aankopen kunt u herstellen in het menu van de betreffende app nadat deze opnieuw is geïnstalleerd.

6. Veiligheidsmaatregelen

6.1 U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de Apps. U moet alle aanwijzingen en voorschriften van P-Edge media die worden gegeven in verband met het gebruik van de Apps opvolgen.

6.2 U mag de App niet ongeoorloofd of onzorgvuldig gebruiken. P-Edge media is gerechtigd om de toegang van App te blokkeren onder meer in het geval van misbruik of onbevoegd gebruik van de App.

6.3 Als u denkt dat u de Apps niet veilig meer kan gebruiken, verwijder deze van het toestel en download deze opnieuw uit de App Store van Apple.

7. Aansprakelijkheid

7.1 P-Edge media spant zich in om de Apps aan u ter beschikking te stellen. Ondanks voortdurende aandacht, zorg en waarborgen, kan P-Edge media niet garanderen dat de Apps foutloos en ononderbroken zullen functioneren. P-Edge media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van eventuele onjuistheden in de gegevens die via de Apps ontsloten worden.

7.2 P-Edge media kan op ieder gewenst moment het aanbieden van de App staken of de Inhoud aanpassen.

7.3 P-Edge media is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van u of van derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van het gebruik van de Apps, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van P-Edge media.

7.4 De Apps kunnen advertenties of links bevatten naar externe internetpagina’s. P-Edge media is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina’s en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. P-Edge media is niet verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoons- of andere gegevens op deze externe internetpagina’s.

8. Licentie en intellectueel eigendom

8.1 De Inhoud van de Apps, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en overige programmatuur worden beschermd door auteurs-, merkrechten. Deze rechten berusten bij P-Edge media. Het is niet toegestaan enig onderdeel van de Apps of deze website te kopiëren of te openbaren, exploiteren of op andere wijze te gebruiken, zonder voorafgaande toestemming van P-Edge media.

8.2 P-Edge media verleent hierbij aan u een niet exclusief, royaltyvrij en herroepbare licentie om de App te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden.

9. Privacy

9.1 Op het gebruik van de Apps is het privacybeleid van toepassing, waarin u kunt lezen hoe P-Edge media omgaat met het verwerken van uw persoons- en andere gegevens. Dit beleid kunt u vinden op https://p-edge.nl/nl/info/privacybeleid.

10. Beëindiging en deactiveren Apps

10.1 P-Edge media mag het gebruik van de Apps op elk moment beëindigen. Bij beëindiging worden de rechten en licenties die in deze Voorwaarden aan u zijn verleend, beëindigd.

10.2 U kan het gebruik van de Apps zelf beëindigen door de Apps van uw mobiele apparaat te verwijderen.

10.3 Lopende abonnementen dient u zelf te beëindigen via het Apple ID account van Apple. P-Edge media kan geen abonnementen voor u annuleren.

11. Toepasselijk recht

11.1 Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met de Apps en/of deze Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de Rechtbank Noord-Nederland.

12. Overige bepalingen

12.1 Is of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

12.2 Voor eventuele vragen, opmerkingen of klachten ten aanzien van Apps of de diensten, kunt u contact opnemen met P-Edge media via het contactformulier.

12.3 U gaat ermee akkoord dat Apple mogelijk derde begunstigde met betrekking tot de Voorwaarden is en dat Apple het recht heeft de bepalingen in de Voorwaarden in eigen naam af te dwingen.